Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv

POSSESSOR REKVIZĪTI NORĒĶINU VEIKŠANAI:

VAS AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor (Privatizācijas aģentūra)"

Nod.maks.Nr.40003192154

Norēķinu konti:

  • AS "Citadele banka ", kods: PARXLV22; konts Nr. LV07PARX0003805160002
  • AS "Swedbank", kods: HABALV22, konts Nr. LV17HABA0551032309150
  • Valsts kase, kods: TRELLV22, konts Nr. LV38TREL9120351000000
 
Open