Akciju sabiedrība
“Publisko aktīvu pārvaldītājs
Possessor (Privatizācijas aģentūra)”

Kr.Valdemāra 31, Rīga, LV-1887
Tālr: 67 021 358
E-pasts: info@possessor.gov.lv
ID Nosaukums Statuss
PA/2019/22 „VAS “Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana” publicēts
PA/2019/24 Kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu tehniskā apkalpošana un remonts publicēts
PA/2019/13 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2019/23 Divu zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamās mājas Eduarda Smiļģa ielā 32, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala plāna aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem publicēts
PA/2018/76 Būvdarbu veikšana VAS “Privatizācijas aģentūra” ēkās Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, K.Valdemāra ielā 31A un K.Valdemāra iela 31B pieņemts lēmums
PA/2019/18 Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2018/71 Vispārīgā vienošanās nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanas pakalpojumiem pieņemts lēmums
PA/2019/10 Zemes vienības “Veģu Vilnis”, Veģos, Abavas pagastā, Talsu novadā, kadastrālā uzmērīšana publicēts
PA/2018/77 Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana VAS “Privatizācijas aģentūra” ēku Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, K.Valdemāra ielā 31A un K.Valdemāra iela 31B būvdarbiem pieņemts lēmums
PA/2019/6 Elektroenerģijas piegāde VAS “Privatizācijas aģentūra” vajadzībām pieņemts lēmums
PA/2019/3 Dzīvojamām mājām Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšana un projektu izstrādāšana publicēts
ML PA/2019/2 Elektroenerģijas piegāde VAS “Privatizācijas aģentūra” vajadzībām procedūra pārtraukta
PA/2018/72 Zemes vienības Jūrmalā, bez adreses, ar kadastra apzīmējumu 1300 024 0124, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums
PA/2018/68 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/63 VAS “Privatizācijas aģentūra”, SIA “FeLM” un SIA “REAP” vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2018/69 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu plānu aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums
PA/2018/67 Arhivēšanas pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” pieņemts lēmums
PA/2018/66 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2018/60 Nekustamā īpašuma “Rozeļmuižas stallis” Rozeļmuižā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, kadastra Nr.78920020305 pieņemts lēmums
PA/2018/62 Dzīvojamai mājai Apogu ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšana un projekta izstrādāšana pieņemts lēmums
PA/2018/61 Zemes vienības “Stembrīte” Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums
PA/2018/59 Dzīvojamai mājai Mazā Augļu ielā 1, Siguldā, Siguldas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšana un projekta izstrādāšana pieņemts lēmums
PA/2018/57 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/56 Nekustamā īpašuma “Ziedi”, Suntažu pagastā, Ogres novadā, kadastra Nr.74880040008, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/54 Datu aizsardzības speciālista pakalpojumi VAS “Privatizācijas aģentūra” pieņemts lēmums
PA/2018/53 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/55 Nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/52 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/47 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/48 Nekustamā īpašuma “Virānes darbnīcas”, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, kadastra Nr.50940090089, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/51 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/49 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/39 Privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas uzturēšana un izmaiņu, papildinājumu izstrāde pieņemts lēmums
PA/2018/40 Nekustamā īpašuma Dubultu prospektā 121, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 012 1008, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/43 Zemes ierīcības projekta izstrāde nekustamā īpašuma sadalīšanai, zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana, jaunizveidoto zemes vienību reģistrēšana un datu aktualizēšana Valsts zemes dienesta Nek... pieņemts lēmums
PA/2018/42 „VAS „Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošo valsts zemesgabalu fiziskā apsardze” pieņemts lēmums
PA/2018/38 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/37 Zemes vienību Usmas ielā 5A, Rīgā, un Strautu ceļā 17, Jelgavā, kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamai mājai Usmas ielā 3, Rīgā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plāna aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums
PA/2018/36 Būvju īpašumam Šmerļa iela 19, Rīga un Šmerļa iela 13, Rīga, kadastra Nr.0100 592 0053 funkcionāli nepieciešamās zemes vienības ar kadastra Nr.0100 092 2615, adrese: Šmerļa iela 17, Rīga daļas kadastrālā uzmērīšana un robežu, situācijas un apgrūtinājumu p pieņemts lēmums
PA/2018/28 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2018/27 VAS “Privatizācijas aģentūra” valdījumā esošu valsts zemesgabalu sakopšana (atkritumu savākšana un izvešana) pieņemts lēmums
PA/2018/29 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/31 VAS “Privatizācijas aģentūra” ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, telpu un teritorijas uzkopšana pieņemts lēmums
PA/2018/30 Nekustamā īpašuma Puškina ielā 2/Robežu ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 3407, sastāvā esošās būves pamatu, t.sk., sienas fragmenta (kadastra apzīmējums 1300 026 3407 001) un zemesgabala 53/100 domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/26 Zemes vienību "Eidīši", Varakļānu pagastā, Varakļānu novadā, "Rozeļmuižas stallis", Rozeļmuižā, Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā un "Cepurīšu ferma", Indrānu pagastā, Lubānas novadā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plān pieņemts lēmums
PA/2018/25 Nekustamā īpašuma Rumbulas ielā 29, Rīgā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2018/24 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/14 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2018/10 Degvielas iegāde VAS “Privatizācijas aģentūra” vajadzībām pieņemts lēmums
PA/2018/12 IP telefonijas sakaru nodrošināšana un aparatūras noma pieņemts lēmums
PA/2018/18 Ēku renovācijas būvprojekta ekspertīze pieņemts lēmums
PA/2018/16 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/13 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/2 Datu regulas ieviešanas gatavības novērtējums pieņemts lēmums
PA/2018/8 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/11 Nekustamā īpašuma Puškina ielā 2/Robežu ielā 6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 026 3407, sastāvā esošās būves pamatu, t.sk., sienas fragmenta (kadastra apzīmējums 1300 026 3407 001) un zemesgabala 53/100 domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/9 Nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, K.Valdemāra ielā 31A, Rīgā un K.Valdemāra ielā 31B, Rīgā apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, un citiem zaudējumiem pieņemts lēmums
PA/2018/7 Nekustamā īpašuma Kalna ielā 3, Aucē, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2018/3 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/1 Nekustamo īpašumu K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, K.Valdemāra ielā 31A, Rīgā un K.Valdemāra ielā 31B, Rīgā tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2018/4 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums
PA/2017/102 Būves Mellužu prospektā 31, Jūrmalā, tehniskā izpēte pieņemts lēmums
PA/2017/97 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/91 VAS “Privatizācijas aģentūra”, SIA “FeLM” un jaundibināmās meitas sabiedrības ar ierobežotu atbildību vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2017/99 Zemes vienības “Acupes”, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, situācijas plāna aktualizācija pieņemts lēmums
PA/2017/94 Par valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšanu pieņemts lēmums
PA/2017/98 Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas dzīvojamā mājā Lokomotīves ielā 10, Ventspilī, projektēšana un ierīkošana pieņemts lēmums
PA/2017/90 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/93 Arhivēšanas pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” pieņemts lēmums
PA/2017/87 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana zemes vienībai Bērzu alejā 2, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, un zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums
PA/2017/92 Zemes vienības “Acupes”, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, situācijas plāna aktualizācija pieņemts lēmums
PA/2017/89 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2017/86 Dabīgā ūdens piegāde un ūdens dzesēšanas un sildīšanas iekārtu noma pieņemts lēmums
PA/2017/82 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/79 Jauna transportlīdzekļa noma pieņemts lēmums
PA/2017/83 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana zemes vienībai Bērzu alejā 2, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, un zemes vienību kadastrālā uzmērīšana pieņemts lēmums
PA/2017/84 Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana pieņemts lēmums
PA/2017/74 VAS „Privatizācijas aģentūra” ēku un teritorijas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, apsardze pieņemts lēmums
PA/2017/77 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu plānu aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums
PA/2017/76 Nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Drustos, Drustu pag., Raunas nov., tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/62 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/40 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/38 Zemes vienības "Bīberi", Pāles pagastā, Limbažu novadā un zemes vienības „Mežmalas”, Pāles pagastā, Limbažu novadā kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums
PA/2017/36 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/19 Nekustamā īpašuma Vikingu ielā 3A k-1; Vikingu ielā 3, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 004 6508) un Vikingu ielā 3, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 504 6502) tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/11 AS “Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija”, AS “Lielplatone”, AS “Rīgas dzirnavnieks” un AS “Latvijas maiznieks” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/5 Zemes vienības “Saknes 1”, Rušonas pagastā, Riebiņu novadā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana pieņemts lēmums
PA/2017/71 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/69 Valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" informācijas sistēmas uzturēšana un papildināšana pieņemts lēmums
PA/2017/52 Juridiskie pakalpojumi VAS „Privatizācijas aģentūra” tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums
PA/2017/59 Būvdarbi un autoruzraudzība dzīvojamās mājas Apogu ielā 6, Ogrē, kadastra apzīmējums 7401 004 0877 001, nodošanai ekspluatācijā pieņemts lēmums
PA/2017/65 Nekustamā īpašuma Viskaļu ielā 38, Rīgā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2017/63 Zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu plānu aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums
PA/2017/58 Meža inventarizācijas veikšana zemesgabalā „Bulduri 1607”, Jūrmalā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.13000071607 zemes vienības kadastra apzīmējums 13000071607) pieņemts lēmums
PA/2017/54 Privatizācijas aģentūras ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, telpu un teritorijas uzkopšana pieņemts lēmums
PA/2017/50 Valsts īpašuma objektu Selgas ielā 9, Rīgā, un “Zemnieku kalte” Deksnē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/55 Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” pieņemts lēmums
PA/2017/53 Nekustamā īpašuma Vītolu ielā 7, Cēsīs, Cēsu novadā sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2017/49 Sašķidrinātās gāzes apkures sistēmas dzīvojamā mājā Lokomotīves ielā 10, Ventspilī, projektēšana un ierīkošana pieņemts lēmums
PA/2017/47 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/46 Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2017/42 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2017/43 Nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 88A, Rīgā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/41 Privatizācijas aģentūras ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā fasādes un logu mazgāšana pieņemts lēmums
PA/2017/35 Nekustamo īpašumu Jaunlutriņu pagastā, Saldus novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/32 Juridiskie pakalpojumi VAS "Privatizācijas aģentūra" tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums
PA/2017/30 Informācijas izlādes funkcionalitātes izstrāde Privatizācijas sertifikātu pārvaldības sistēmai un datu izlādes darbu veikšana pieņemts lēmums
PA/2017/34 Zemes robežu apsekošana un atjaunošana zemes vienībā „Ķemeri 6107”, Jūrmalā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.13000266107, zemes vienības kadastra apzīmējums 13000266107) pieņemts lēmums
PA/2017/23 Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” vajadzībām pieņemts lēmums
PA/2017/29 Nekustamā īpašuma Raiņa ielā 44, Durbē, Durbes novadā sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2017/20 Dzīvojamās ēkas Muižas ielā 10, Ādažos, Ādažu novadā, kadastra apzīmējums 80440040060011, nojaukšana pieņemts lēmums
PA/2017/28 Nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 31, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 014 2010) tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/21 Izmaiņu būvprojektā, autoruzraudzības un būvdarbu veikšana, dzīvojamās mājas Apogu ielā 6, Ogrē, kadastra apzīmējums 7401 004 0877 001, nodošanai ekspluatācijā pieņemts lēmums
PA/2017/33 Meža inventarizācijas veikšana zemesgabalā „Bulduri 1607”, Jūrmalā (nekustamā īpašuma kadastra Nr.1300 007 1607 zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 007 1607) pieņemts lēmums
PA/2017/22 Nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/6 Elektroenerģijas iegāde pieņemts lēmums
PA/2017/17 Nekustamā īpašuma “Dālijas”, Ērgļu pagastā, Ērgļu novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/10 AS “Ceļu pārvalde”, AS “Sanitārā transporta autobāze”, AS “Komunālprojekts” un SIA “Balt Aliance” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/18 Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” vajadzībām pieņemts lēmums
PA/2017/14 Meža inventarizācijas veikšana zemesgabalā „Ķemeri 6107”, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 6107, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 026 6107) pieņemts lēmums
PA/2017/9 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2017/2 Zemes vienību Kantora ielā 1, Rīgā, Vairoga ielā 29, Rīgā, Drujas ielā 38, Daugavpilī, kadastrālā uzmērīšana un dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu plānu aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums
PA/2017/1 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/64 Juridiskie pakalpojumi Privatizācijas aģentūrai tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums
PA/2016/19 Zemesgabalu „Rušiņi”, Aiviekstes pagastā, Pļaviņu novadā, “Dzelzceļa ēka 67.km”, Līgatnes pagastā, Līgatnes novadā un Melīdas ielā 3, Rīgā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana ierakstīšanai zemesgrāmatā ... pieņemts lēmums
PA/2016/57 Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde dzīvojamās ēkas Muižas ielā 10, Ādažos, Ādažu novadā, kadastra apzīmējums 80440040060011, nojaukšanai pieņemts lēmums
PA/2016/42 SLĒGTA KONKURSA Valsts stratēģijas rīcībai ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Lattelecom” un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Mobilais Telefons” kapitāla daļām izstrāde pieņemts lēmums
PA/2016/22 Nekustamā īpašuma Stacijas ielā 15A, Rēzeknē (kadastra Nr. 2100 007 0116) tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/20 Sadzīves atkritumu un sasmalcināto papīru izvešana no Privatizācijas aģentūras teritorijas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31 pieņemts lēmums
PA/2016/17 Dzīvojamās mājas Apogu ielā 6, Ogrē, kadastra apzīmējums 74010040877001, tehniskās dokumentācijas izstrāde pieņemts lēmums
PA/2016/82 Zemes vienību "Virānes darbnīcas", Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, Skolas ielā 5, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā, bez adreses, Padures pagastā, Kuldīgas novadā un bez adreses, Mazzalves pagastā, Neretas novadā, kadastrālā uzmērīšana, zemes ... pieņemts lēmums
PA/2016/84 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2016/78 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/85 Privatizācijas sertifikātu kontu uzskaites sistēmas uzturēšana un izmaiņu, papildinājumu izstrāde pieņemts lēmums
PA/2016/83 Kūts ar būves kadastra apzīmējumu 2700 023 0208 003 un žoga Kurzemes ielā 26, Ventspilī, nojaukšanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un nojaukšana. pieņemts lēmums
PA/2016/87 Privatizācijas aģentūras ēku K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, jumtu tīrīšana no sniega un apledojuma pieņemts lēmums
PA/2016/81 VAS “Privatizācijas aģentūra” un SIA “FeLM” vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2016/77 Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” ēku K.Valdemāra ielā 31, Rīgā renovācijai pieņemts lēmums
PA/2016/88 Juridiskie pakalpojumi Privatizācijas aģentūrai tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā. pieņemts lēmums
PA/2016/73 Zemes vienību Krīvu ielā 1, Rīgā, un bez adreses, Rīgā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana un dzīvojamām ēkām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu plānu aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums
PA/2016/75 Kūts ar būves kadastra apzīmējumu 2700 023 0208 003 un žoga Kurzemes ielā 26, Ventspilī, nojaukšanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un nojaukšana. pieņemts lēmums
PA/2016/71 Valsts SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/74 Tehniskās dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvuzraudzība Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” ēku K.Valdemāra ielā 31, Rīgā renovācijai pieņemts lēmums
PA/2016/65 Dzīvojamās mājas Muižas ielā 8, Ādažos, Ādažu novadā, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala noteikšana, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala projekta izstrādāšana un zemesgabala robežu uzmērīšanu dabā pieņemts lēmums
PA/2016/68 Nekustamā īpašuma “Maliņas ferma”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā un nekustamā īpašuma Kurmaņa ielā 15, Skaistkalnē, Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/66 Zemes robežu apsekošana un atjaunošana zemes vienībā Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 026 6006) pieņemts lēmums
PA/2016/62 Dzīvojamo māju Mednieku ielā 1, Ventspilī, Mednieku ielā 3, Ventspilī, un Kurzemes ielā 26, Ventspilī, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamo zemesgabalu noteikšana, funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu projektu izstrādāšana un zeme pieņemts lēmums
PA/2016/63 Nekustamā īpašuma “Klētnieki”, Valdgales pagastā, Talsu novadā (kadastra Nr.8892 005 0011) tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/61 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/58 Tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā jumta terases hidroizolācijas darbu veikšanai pieņemts lēmums
PA/2016/59 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana, zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana (Bez adreses, Rīgā, kadastra apzīmējums 01000280128 un Brīvības ielā 102, Rīgā, kadastra apzīmējums 01000282000) pieņemts lēmums
PA/2016/48 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Ventspilī un Ventspils novadā pieņemts lēmums
PA/2016/45 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana pieņemts lēmums
PA/2016/46 Elektronisko sakaru sistēmas un elektroapgādes renovācija biroja ēkā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā pieņemts lēmums
PA/2016/55 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/36 Privatizācijas aģentūras ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, telpu un teritorijas uzkopšana pieņemts lēmums
PA/2016/12 Ēkas Kuģu ielā 13, Rīgā ārējā sakārtošana un bīstamības novēršana pieņemts lēmums
PA/2016/37 Nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/35 Privatizācijas aģentūras ēku un teritorijas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, apsardze pieņemts lēmums
PA/2016/27 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2016/43 Vispārīgās vienošanās noslēgšana par potenciālo pircēju, kapitālsabiedrības akcionāru un dalībnieku, citu interesentu iesniegto valsts kapitāla daļu (akciju) pirkšanas piedāvājumu (cenas piedāvājumu) izvērtējumu pieņemts lēmums
PA/2016/34 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/40 Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” pieņemts lēmums
PA/2016/32 Nekustamo īpašumu “Jaunzelmeņi”, Deksnē, Padures pagastā, Kuldīgas novadā un “Konkurences”, Ancē, Ances pagastā, Ventspils novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/38 Tehniskās dokumentācijas izstrāde ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā jumta terases hidroizolācijas darbu veikšanai pieņemts lēmums
PA/2016/31 Valsts dzīvojamās mājas A.Puškina ielā 1, Ventspilī, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala noteikšana, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala projekta izstrādāšana un zemesgabala „Sūtnieki”, Vīdalē, Dundagas pagastā... pieņemts lēmums
PA/2016/30 Meža inventarizācijas veikšana zemesgabalā Tūristu ielā 12/14, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 026 6006, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 026 6006) pieņemts lēmums
PA/2016/8 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Latgales reģionā pieņemts lēmums
PA/2016/3 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Vidzemes reģionā pieņemts lēmums
PA/2016/29 Privatizācijas aģentūras ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā fasādes un logu mazgāšana pieņemts lēmums
PA/2016/28 Ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā skursteņa nožogošana bīstamības novēršanai pieņemts lēmums
PA/2016/23 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2016/26 Zemes vienību Trikātas ielā 6, Rīgā, un bez adreses, Rīgā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana ierakstīšanai zemesgrāmatā un dzīvojamām ēkām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu plānu aktualizācija ... pieņemts lēmums
PA/2016/15 Nekustamā īpašuma Vecumnieku ielā, Rīgā (kadastra Nr.0100 593 0184) 673/840 domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/10 Nekustamo īpašumu Nometņu ielā 60B, Rīgā, Pasta ielā 2, Pasta ielā 2A un Pasta ielā 4, Tumē, Tumes pag., Tukuma novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/16 Valsts dzīvojamās mājas A.Puškina ielā 1, Ventspilī, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala noteikšana, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala projekta izstrādāšana un zemesgabala „Sūtnieki”, Vīdalē kadastrālā uzmērīšana... pieņemts lēmums
PA/2016/2 Nekustamā īpašuma – ēdnīcas Čiekurkalna 8.šķērslīnija 12, Rīgā, būves kadastra apzīmējuma 0100 088 0097 001, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala noteikšana un funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plāna izstrādāšana pieņemts lēmums
PA/2016/9 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/13 Nekustamā īpašuma Poruka prospektā 61, Jūrmalā (kadastra Nr. 1300 012 2802) objekta Nr.2 - 423/1882 domājamo daļu un ēku Poruka prospektā 61, Jūrmalā (kadastra apzīmējumi 1300 012 2802 002 un 1300 012 2802 009) tirgus (parakstās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2016/7 Nekustamo īpašumu Zilā ielā 3, Rīgā, kadastra Nr.0100 597 0077, un Zilā ielā 3, Rīgā, kadastra Nr.0100 597 0078, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/103 Ēkas Kuģu ielā 13, Rīgā ārējā sakārtošana un bīstamības novēršana pieņemts lēmums
PA/2016/5 Dzīvojamās mājas Apogu ielā 6, Ogrē, kadastra apzīmējums 74010040877001, tehniskās dokumentācijas izstrāde pieņemts lēmums
PA/2015/108 Nekustamo īpašumu Melderu ielā 4, Jūrmalā; Melderu ielā 5, Jūrmalā, un sardzes ēkas (lit.020) tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/105 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA /2016/4 Juridiskie pakalpojumi - atzinums par izlīguma iespējām civillietā Nr.C30464914 pieņemts lēmums
PA/2015/107 Valsts dzīvojamās mājas A.Puškina ielā 1, Ventspilī, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala noteikšana un funkcionāli nepieciešamā zemesgabala projekta izstrādāšana pieņemts lēmums
PA/2015/97 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/99 Nekustamo īpašumu Lašu ielā 12, Jūrmalā un „Paņķi 1”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/96 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2015/95 Problemātisko aktīvu tirgus situācijas izpēte un rekomendāciju sniegšana par akciju sabiedrības „Reverta” pārdošanas stratēģijas turpmāko īstenošanu pieņemts lēmums
PA/2015/104 Nekustamā īpašuma Rēznas ielā 10 k-3, Rīgā, iekštelpu uzkopšana (sadzīves atkritumu savākšana un izvešana) pieņemts lēmums
PA/2015/91 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana ierakstīšanai zemesgrāmatā un uz tiem esošajām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu plānu aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums
PA/2015/100 Nekustamo īpašumu Pasta ielā 2, Pasta ielā 2A un Pasta ielā 4, Tumē, Tumes pagastā, Tukuma novadā tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/92 Zemesgabala „Ķunci 3”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2015/90 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana ierakstīšanai zemesgrāmatā un uz tiem esošajām dzīvojamām mājām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu plānu aktualizācija atbilstoši aktuālajiem kadastra datiem pieņemts lēmums
PA/2015/98 Valsts dzīvojamās mājas A.Puškina ielā 1, Ventspilī, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala noteikšana un funkcionāli nepieciešamā zemesgabala projekta izstrādāšana pieņemts lēmums
PA/2015/87 Nekustamā īpašuma Mazā Ozolu ielā 1, Rīgā, sakārtošana (Nekustamā īpašuma kadastra Nr. 01005170016) pieņemts lēmums
PA/2015/94 Ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, lietus ūdens stāvvadu renovācija pieņemts lēmums
PA/2015/88 Privatizācijas aģentūras vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2015/93 Nekustamā īpašuma Rīgas ielā 41, Jūrmalā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2015/89 Nekustamā īpašuma Parku ielā 34, Ludzā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2015/67 VAS „Privatizācijas aģentūra” un SIA „Hiponia” 2015. un 2016. gada pārskatu revīzijas veikšana pieņemts lēmums
PA/2015/86 Dabīgā ūdens piegāde un ūdens dzesēšanas un sildīšanas iekārtu noma pieņemts lēmums
PA/2015/82 Valsts dzīvokļa īpašuma (neapdzīvojamās telpas) Nr.1 Krišjāņa Barona ielā 3, Rīgā, kadastra Nr.0100 921 7769, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/79 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/81 Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā iekšējā datu un elektroapgādes tīklu tehnisko projektu izstrāde pieņemts lēmums
PA/2015/77 Valsts dzīvojamo māju „Rosība”, Barkavas pagastā, Madonas novadā un Kustes dambī 4, Ventspilī, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamo zemesgabalu noteikšana, zemesgabalu plānu izstrādāšana un robežu uzmērīšana dabā pieņemts lēmums
PA/2015/78 Nekustamo īpašumu Rīgas ielā 41, Jūrmalā un „Spēkstacija", Valdgales pagastā, Talsu novadā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/75 Nekustamo īpašumu objektu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā („Kurpnieki”, Barkavas pagasts, Madonas novads, „Acupes”, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads) pieņemts lēmums
PA/2015/73 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošā nekustamā īpašuma Tirgoņu ielā 17, Liepājā apsaimniekošana pieņemts lēmums
PA/2015/71 Nekustamā īpašuma Parku ielā 34, Ludzā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA /2015/68 Juridiskie pakalpojumi Privatizācijas aģentūrai tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā civillietā Nr.C04213412 pieņemts lēmums
PA/2015/69 Valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā iekšējā datu tīkla un iekšējo elektroapgādes tīklu tehnisko projektu izstrāde pieņemts lēmums
PA/2015/60 Nekustamā īpašuma Vikingu ielā 22, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 003 0704, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/65 Nekustamā īpašuma „Spēkstacija", Valdgales pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.8892 508 0001, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/52 Nekustamā īpašuma objekta kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā (Uriekstes iela 3A, Rīga) pieņemts lēmums
PA/2015/57 Nekustamā īpašuma „Kalnamuiža 13”, Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra Nr.9480 006 0163, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/56 Nekustamā īpašuma Jāņavārtu ielā 3, Rīgā, kadastra Nr.0100 121 1232, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/62 Nekustamā īpašuma Skaistkalnes ielā 17, Rīgā, sakārtošana publicēts
PA/2015/53 Nekustamo īpašumu objektu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā („Ziedi”, Suntažu pagasts, Ogres novads; Stacijas iela 15A, Rēzekne; „Pie Zelmeņiem”, Padures... pieņemts lēmums
PA/2015/59 Sliktā tehniskā stāvoklī esošās katlu mājas Pērkoņu ielā 17, Ventspilī, kadastra apzīmējums 27000190305002, nojaukšana pieņemts lēmums
PA/2015/58 Nekustamā īpašuma Gulbju ielā 12, Rīgā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2015/64 Hidrauliskās automātikas divviru vārtiem piegāde, uzstādīšana un garantijas apkope K.Valdemāra ielā 31, Rīgā publicēts
PA/2015/48 Nekustamo īpašumu objektu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Kurmaņa iela 15, Skaistkalne, Skaistkalnes pagasts, Vecumnieku novads; „Pobužu klēts”, Valdgales... pieņemts lēmums
PA/2015/47 Kondicionēšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana, un bojāto demontāža un utilizācija pieņemts lēmums
PA/2015/41 Kondicionēšanas un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonti pieņemts lēmums
PA/2015/39 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Motoru ielā 5, Rīgā; Maskavas ielā 281, Rīgā; Lielvārdes ielā 111, Rīgā; Rīgā (Dārza ielā)) pieņemts lēmums
PA/2015/45 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Prūšu ielā 15, Rīgā; Rīgā (Prūšu ielā 19 k-2); Prūšu ielā 21 k-2, Rīgā) pieņemts lēmums
PA/2015/46 Nekustamā īpašuma sastāvā esošās dzīvojamās mājas Rāznas ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2015/44 Sliktā tehniskā stāvoklī esošās katlu mājas Pērkoņu ielā 17, Ventspilī, kadastra apzīmējums 27000190305002, nojaukšana pieņemts lēmums
PA/2015/38 Zem. robežu noteikšanas proj. izstrāde, zem. vien. kad. uzmērīšana, zem. robežu, situācijas un apgrūt. plānu izgatavošana, jaunizveid. zem. vien. reģistrēšana VZF NĪ valsts kadastra IS (Pārslas ielā 10, Rīgā; Ostas prospektā 4, Rīgā, Rīgā (Emmas ielā)) pieņemts lēmums
PA/2015/32 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā („Garciems Nr.47”, Garciemā, Carnikavas novadā; Atpūtas iela 3, Ventspilī) pieņemts lēmums
PA/2015/42 Nekustamā īpašuma Tirgoņu ielā 17, Liepājā, kadastra Nr.1700 033 0126, 18231/19538 domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2015/40 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2015/43 Privatizācijas aģentūras ēkā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā esošo grīdas segumu ģenerālā uzkopšana publicēts
PA/2015/37 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Buļļu ielā 42B, Rīgā; Rīgā, (Ieriķu ielā 48); Rīgā, (Ieriķu ielā 36)) pieņemts lēmums
PA/2015/34 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2015/36 Nekustamā īpašuma Birzes ielā 2, Rīgā uzraudzība un uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2015/35 Nekustamā īpašuma "Liellauki", Smiltenes pagastā, Smiltenes novadā, kadastra Nr.9480 006 0008, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/30 AS „B.L.B. Baltijas termināls” , SIA „Balt Aliance”, AS „Latgales ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” un AS „Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana. pieņemts lēmums
PA/2015/29 AS „Lielplatone” , SIA „UNI SAN”, AS „Pūres dārzkopības izmēģinājumu stacija” un AS „Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana. pieņemts lēmums
PA/2015/26 Serveru tehnikas piegāde pieņemts lēmums
PA/2015/22 Jauna transportlīdzekļa noma pieņemts lēmums
PA/2015/31 Nekustamā īpašuma Šmerļa ielā 5, Rīgā kadastra Nr.0100 592 0053, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/28 Privatizācijas aģentūras ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā fasādes bloku un logu mazgāšana. pieņemts lēmums
PA/2015/21 Degvielas un automašīnu servisa pakalpojumu iegāde Privatizācijas aģentūras vajadzībām pieņemts lēmums
PA/2015/25 Nekustamo īpašumu objektu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Melderu ielā 5, Jūrmalā; Melderu ielā 4, Jūrmalā) pieņemts lēmums
PA/2015/24 Zemes ierīcības projekta izstrāde, zemes vienības kadastr. uzmērīšana, zem. robežu, situāc. un apgrūtinājumu plānu izgatavošana, jaunizveidotās zem. vienības reģistrēšana un datu aktualizēšana VZD NĪ valsts kadastra IS (Vienības gatve 24, Rīga) pieņemts lēmums
PA/2015/23 Atkārtotas meža inventarizācijas veikšana zemesgabalā „Mežolīte”, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā (kadastra Nr.9470 014 0097, zemes vienības kadastra apzīmējums 9470 014 0024) pieņemts lēmums
PA/2015/20 Valsts dzīvokļu īpašumu/nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/19 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Ģertrūdes ielā 76, Rīgā; Mazā Lubānas ielā 16D, Rīgā; Mazā Nometņu ielā 82, Rīgā; Rīgā (Eduarda Smiļģa ielā)) pieņemts lēmums
PA/2015/14 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Rīgā (Sarkandaugavas ielā; Patversmes ielā 7; Tilta ielā 3; Lāču ielā 2; Miera ielā 97/99) pieņemts lēmums
PA/2015/12 Lietotas datortehnikas un programmatūras piegāde pieņemts lēmums
PA/2015/13 Tehniskās dokumentācijas izstrāde ēkas Kuģu ielā 13, Rīgā ārējai sakārtošanai un bīstamības novēršanai pieņemts lēmums
PA/2015/9 Lietotas serveru tehnikas piegāde pieņemts lēmums
PA/2015/7 Ziņojuma par valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” darbinieku atalgojuma līmeni salīdzinājumā ar līdzvērtīgās amatu saimēs (kategorijās) strādājošiem Latvijā izstrāde pieņemts lēmums
PA/2015/1 Elektroenerģijas iegāde pieņemts lēmums
PA/2015/4 Valsts dzīvokļu īpašumu un nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/8 Nekustamo īpašumu Lomonosova ielā 1 k-3, Rīgā, Lomonosova ielā 1 k-12, Rīgā, Lomonosova ielā 1 un Lomonosova ielā 1 k-10, Rīgā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/6 SIA „Latgales laiks” valstij piekritīgo kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2015/5 Nekustamā īpašuma Šampētera ielā 17A, Rīgā, kadastra Nr.0100 076 0233, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/101 Privatizācijas aģentūras vadošo amatpersonu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2015/3 Privatizējamo valsts nekustamo īpašumu tehniskā apsardze pieņemts lēmums
PA/2014/100 Nekustamo īpašumu objektu (zemes vienību un būvju) kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Pasta ielā 2, Pasta ielā 2A, Pasta ielā 4, Tumē, Tumes pagastā, Tukuma nov pieņemts lēmums
PA/2014/93 Zemesgabalu pirmreizējā kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu (zemes un ēku) ierakstīšanai zemesgrāmatā (Skolas ielā 4, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā; „Medzeri”, Dundagas pagastā, Du pieņemts lēmums
PA/2014/97 Privatizācijas aģentūras ēku un teritorijas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, apsardze pieņemts lēmums
PA/2014/88 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamo īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Prūšu ielā 20, Rīgā; Saulkrastu ielā 2 k-2, Rīgā; Krimuldas ielā 1A, Jūrmalā; Mazā Ozolu ielā 1, Rīgā) pieņemts lēmums
PA/2014/90 Nekustamā īpašuma Sporta ielā 15, Rīgā, kadastra Nr.0100 024 2088, Sporta ielā, Rīgā, kadastra Nr.0100 018 0071, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/98 Kancelejas preču piegāde Privatizācijas aģentūras darbības nodrošināšanai pieņemts lēmums
PA/2014/86 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2014/92 „Zemes ierīcības projekta saskaņošana, atdalāmās zemes vienības kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā („Valsts mežs 8052”, Carnikavas novads)” pieņemts lēmums
PA/2014/85 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošā nekustamā īpašuma Indriķu ielā 11, Rīgā sakopšana pieņemts lēmums
PA/2014/87 Privatizācijas aģentūras ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, telpu un teritorijas uzkopšana pieņemts lēmums
PA/2014/84 Nek. īp. objektu (zemes vienību un būvju) kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nek. īp. ierakstīšanai zemesgrāmatā (Nometņu ielā 60 un Nometņu ielā 62, Rīgā; „Konkurences”, Ancē, Ances pag., Ventspils nov.) pieņemts lēmums
PA/2014/82 Privatizācijas aģentūras Civilās aizsardzības plāna izstrāde un saskaņošana ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pieņemts lēmums
PA/2014/83 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošā nekustamā īpašuma Tirgoņu ielā 15/17, Liepājā apsaimniekošana pieņemts lēmums
PA/2014/77 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/75 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošu valsts zemesgabalu sakopšana (sadzīves atkritumu savākšana un izvešana) pieņemts lēmums
PA/2014/70 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošā nekustamā īpašuma Flotes ielā 1A, Rīgā, teritorijas sakopšana. pieņemts lēmums
PA/2014/81 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošā nekustamā īpašuma Indriķu ielā 11, Rīgā sakopšana procedūra pārtraukta
PA/2014/69 Katlu mājas Pērkoņu ielā 17, Ventspilī, kadastra apzīmējums 27000190305002, demontāžas tehnisko dokumentu izstrāde. pieņemts lēmums
PA/2014/74 Problemātisko aktīvu tirgus situācijas izpēte un rekomendāciju sniegšana par akciju sabiedrības „Reverta” pārdošanas stratēģijas turpmāko īstenošanu pieņemts lēmums
PA/2014/71 Nekustamā īpašuma Piedrujas ielā 3C, Rīgā, kadastra Nr.0100 121 2486, tirgus (parastās) vērtības noteikšana. pieņemts lēmums
PA/2014/76 TEMPEST prasībām atbilstošas datortehnikas piegāde pieņemts lēmums
PA/2014/67 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošā nekustamā īpašuma Kuģu ielā 13, Rīgā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2014/66 Valsts zemesgabalu situācijas plānu aktualizācija, uzmērot situācijas aktuālās izmaiņas dabā pieņemts lēmums
PA/2014/63 Nekustamā īpašuma „Volšēnmala”, Brencēnos, Bebru pagastā, Kokneses novadā, kadastra Nr.3246 005 0033, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA /2014/73 Juridiskie pakalpojumi Privatizācijas aģentūrai paskaidrojumu sagatavošanai un pārstāvības nodrošināšanai tiesā strīdā par darba tiesību jautājumu pieņemts lēmums
PA/2014/64 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/55 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošā nekustamā īpašuma Flotes ielā 1B, Rīgā, sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2014/62 Nek. īp. Meistaru ielā 8, 8 k-1, 8 k-2, 8 k-3, 8 k-4, 8 k-5, 8 k-6, 8 k-7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 022 0504, un nek. īp. Meistaru ielā 9, 9 k-1, 9 k-2, 9 k-3, 9 k-4, 9 k-5, 9 k-6, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 022 0801, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/10 Nekustamo īpašumu uzraudzība un uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2014/61 Kondicionēšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana, un bojāto demontāža un utilizācija pieņemts lēmums
PA/2014/50 AS „Hanzas maiznīcas”, AS „Dobeles dzirnavnieks”, AS „Putnu fabrika Ķekava”, AS „DHB”, AS „Mēbeļu nams” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/65 Juridiskie pakalpojumi Privatizācijas aģentūrai tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums
PA/2014/58 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana nekustamā īpašuma (zemes vienības un būves) ierakstīšanai zemesgrāmatā (Graudu iela 6, Jūrmala) pieņemts lēmums
PA/2014/57 Nekustamo īpašumu apdrošināšana procedūra pārtraukta
PA/2014/59 Privatizācijas aģentūras informācijas sistēmas uzturēšana un papildināšana pieņemts lēmums
PA/2014/56 Nekustamā īpašuma Mazā Krasta ielā 65A, Rīgā, kadastra Nr.0100 043 2005, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/52 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo nekustamo īpašumu Elijas ielā 23 un K.Barona ielā 88A, Rīgā sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2014/51 SIA „Latvijas ķīmija”, SIA „LEMF”, AS „Ceļu pārvalde”, AS „Jelgavas mašīnbūves rūpnīca”, AS „Rīgas sanitārā transporta autobāze” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/46 Mazlietota transportlīdzekļa noma pieņemts lēmums
PA/2014/47 Vienkāršotās rekonstrukcijas ieceres dokumentācijas izstrāde būves daļas funkcijas (lietošanas veida) maiņai bez pārbūves un Apliecinājuma kartes akceptēšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums
PA/2014/28 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2014/41 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana, zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Juglas iela 2/4, Jūrmala) pieņemts lēmums
PA/2014/39 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/40 Kondicionēšanas iekārtu piegāde un uzstādīšana, un bojāto demontāža un utilizācija pieņemts lēmums
PA/2014/35 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2014/33 Rēzeknes SEZ AS „Rebir”, AS „Madona - AB”, AS „Latvijas maiznieks”, AS „Daugavpils dzirnavnieks”, AS „Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/32 Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” pieņemts lēmums
PA/2014/44 Nekustamā īpašuma Laktas ielā 10, Rīgā, kadastra Nr.0100 017 0069, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/45 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošā nekustamā īpašuma Mazā Ozolu ielā 1, Rīgā sakārtošana pēc ugunsgrēka pieņemts lēmums
PA/2014/37 Zemes ierīcības projekta izstrāde zemesgabala sadalei, jaunveidojamo zemes vienību kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā. (Ezermalas iela 6, Rīga) pieņemts lēmums
PA/2014/38 Privatizācijas aģentūras ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā fasādes bloku un logu mazgāšana pieņemts lēmums
PA/2014/31 Nekustamā īpašuma Zemgales prospektā 3A, Jelgavā, kadastra Nr.0900 006 0111, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/30 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Sporta iela 9, Rīga) pieņemts lēmums
PA/2014/20 AS „Komunālprojekts”, AS „Talsu autotransports”, AS „NIDL”, SIA „Neirožu klīnika”, AS „Rīgas dzirnavnieks” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/21 SIA „Latvijas ķīmija”, SIA „LEMF”, AS „Ceļu pārvalde”, AS „Mēbeļu nams”, AS „Rīgas sanitārā transporta autobāze” valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/14 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2014/16 Privatizācijas aģentūras valdījumā sliktā tehniskā stāvoklī esošo būvju sakārtošana pieņemts lēmums
PA/2014/25 Sabiedrisko attiecību pakalpojumi Citadele bankas investoru piesaistes procesā pieņemts lēmums
PA/2014/17 Mobilo sakaru pakalpojumu nodrošināšana VAS „Privatizācijas aģentūra” vajadzībām pieņemts lēmums
PA/2013/123 Privatizācijas aģentūras valdes locekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2014/23 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/22 Nekustamā īpašuma „Vidusdomēni”, Bebru pagastā, Kokneses novadā, kadastra Nr.3246 003 0070 tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/13 Komandējumu nodrošināšanas pakalpojumi pieņemts lēmums
PA/2014/11 Valsts SIA "Sertifikācijas un testēšanas centrs" un SIA "Piensaimnieku laboratorija" valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2014/7 Pagalma vārtu rekonstrukcija un tehniskā apkope pieņemts lēmums
PA/2014/18 Nekustamo īpašumu uzraudzība un uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2014/19 Nekustamā īpašuma Rīgā, K.Valdemāra ielā 31 apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, un citiem zaudējumiem pieņemts lēmums
PA/2014/8 Privatizācijas aģentūras ēku K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, jumtu tīrīšana no sniega un apledojuma pieņemts lēmums
PA/2013/122 Privatizējamo valsts nekustamo īpašumu tehniskā apsardze pieņemts lēmums
PA/2013/120 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Dienvidlatgales reģionā pieņemts lēmums
PA/2013/119 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Austrumlatgales reģionā pieņemts lēmums
PA/2014/2 Rakstiskās tulkošanas un rediģēšanas pakalpojumi pieņemts lēmums
PA/2013/121 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā (Ieriķu iela 54, Jaunciema gatve 77) pieņemts lēmums
PA/2013/118 Vienkāršotās rekonstrukcijas ieceres dokumentācijas izstrāde dzīvojamās mājas-ēdnīcas funkcijas (lietošanas veida) maiņai uz dzīvojamo māju un Apliecinājuma kartes akceptēšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemts lēmums
PA/2013/115 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/109 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2013/108 Privatizācijas aģentūras ēkā esošo grīdu ģenerālā uzkopšana pieņemts lēmums
PA/2013/114 Valsts dzīvojamās mājas Šampētera ielā 7, Rīgā, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala korekcijas projekta izstrādāšana, saskaņošana normatīvajos aktos noteiktajās institūcijās un zemesgabala kadastrālā uzmērīšana [...] pieņemts lēmums
PA/2013/113 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/112 Valsts dzīvojamo māju Dzintaru prospektā 49 k-2 un Dzintaru prospektā 49 k-3, Jūrmalā, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala noteikšana [...] pieņemts lēmums
PA/2013/105 VAS „Privatizācijas aģentūra” 2013. un 2014. gada pārskatu revīzija un SIA „Hipotēku bankas nekustamā īpašuma aģentūra” 2013. un 2014. gada pārskatu revīzija pieņemts lēmums
PA/2013/110 Zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā (Daugavgrīvas iela 29A, Rīga) pieņemts lēmums
PA/2013/111 Juridisko pakalpojumu sniegšana pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums
PA/2013/107 Zemes ierīcības projekta priekšlikuma skices un zemes ierīcības projekta izstrāde, zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/106 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/93 Privatizācijas aģentūras ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, telpu un teritorijas uzkopšana pieņemts lēmums
PA/2013/101 Privatizācijas aģentūras divstāvu ēkas jumta seguma nomaiņa pieņemts lēmums
PA/2013/94-2 Privatizācijas aģentūras ēku un teritorijas apsardze pieņemts lēmums
PA/2013/98 Ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā telpu mīksto grīdas segumu ģenerālā tīrīšana publicēts
PA/2013/103 Valsts dzīvokļu īpašumu, valsts mākslinieka darbnīcas un valsts nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/102 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā (Mangaļu prospektā 1A, Rīgā) pieņemts lēmums
PA/2013/100 Nekustamā īpašuma Birzes ielā 3, Rīgā, kadastra Nr.0100 103 0137, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/96 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana, zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/94 Privatizācijas aģentūras ēku un teritorijas apsardze procedūra pārtraukta
PA/2013/95 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/104 Juridiskais atzinums par akciju sabiedrības "Citadele banka" pārdošanas finanšu konsultanta un juridiskā konsultanta pakalpojumu līgumu projektiem pieņemts lēmums
PA/2013/87 Pagalma vārtu rekonstrukcija publicēts
PA/2013/76 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Zemgales reģionā pieņemts lēmums
PA/2013/92 Valsts dzīvokļu īpašumu, dzīvokļu īpašumu valsts domājamo daļu un valsts neapdzīvojamo telpu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/77 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Dienvidlatgales reģionā pieņemts lēmums
PA/2013/78 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Austrumlatgales reģionā pieņemts lēmums
PA/2013/70 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Rīgā pieņemts lēmums
PA/2013/89 Juridiskie pakalpojumi Privatizācijas aģentūrai tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums
PA/2013/84 Zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašumu ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/69 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana zemes konsolidācijai, zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/81 Problemātisko aktīvu tirgus situācijas izpēte un rekomendāciju sniegšana par akciju sabiedrības "Reverta" pārdošanas stratēģijas turpmāko īstenošanu pieņemts lēmums
PA/2013/74 Meža inventarizācijas veikšana valsts zemesgabalā "Smiltnieki", Viesītes pagastā, Viesītes novadā (kadastra Nr.5635 009 0058), un meža inventarizācijas lietas izgatavošana pieņemts lēmums
PA/2013/82 Ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā 6.stāva atpūtas telpas logu aplīmēšana ar matētu necaurspīdīgu plēvi. Jāaplīmē 15 logi ar kopējo platību aptuveni 11 kvadrātmetri publicēts
PA/2013/73 Robežzīmju un robežstigu ierīkošana, koku iezīmēšana uz robežstigas ("Kaķīši", Veclaicenes pag., Alūksnes nov.) pieņemts lēmums
PA/2013/79 Valsts dzīvokļu īpašumu, dzīvokļu īpašumu valsts domājamo daļu un valsts neapdzīvojamo telpu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/83 Eksperta atzinums par ēkas K.Valdemāra ielā 31, Rīgā lietus ūdens stāvvadu un to pievadu tehnisko stāvokli un tehniskās specifikācijas izstrādāšana stāvvadu nomaiņai publicēts
PA/2013/67 Valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" informācijas sistēmas uzturēšana un papildināšana pieņemts lēmums
PA/2013/59 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Ventspilī un Ventspils novadā pieņemts lēmums
PA/2013/64 Darba aizsardzības sistēmas aktualizēšana un uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2013/72 Juridiskie pakalpojumi Privatizācijas aģentūrai tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums
PA/2013/63 Valsts īpašuma objekta - 3/4 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Lejas ielā 13, Rīgā, kadastra Nr.0100 525 0056, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/66 Dabīgā ūdens piegāde un ūdens dzesēšanas un sildīšanas iekārtu noma publicēts
PA/2013/61 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2013/60 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2013/57 Valsts īpašuma objekta - nekustamo īpašumu Lomonosova ielā 1, k-8, Rīgā, kadastra Nr.0100 546 0060, un Lomonosova ielā 1, k-22, Rīgā, kadastra Nr.0100 046 0009, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/56 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/55 Valsts dzīvojamās mājas Čuguna ielā 40, Rīgā, funkcionēšanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai nepieciešamā zemesgabala noteikšana, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plāna izstrādāšana, saskaņošana normatīvajos aktos noteiktajās institūcijās [...] pieņemts lēmums
PA/2013/62 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2013/41 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Dienvidkurzemes reģionā pieņemts lēmums
PA/2013/36 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Pierīgas reģionā pieņemts lēmums
PA/2013/35 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Ziemeļkurzemes reģionā pieņemts lēmums
PA/2013/46 VAS „Privatizācijas aģentūra” darbinieku veselības apdrošīnašana publicēts
PA/2013/55 VAS „Privatizācijas aģentūra” personāla novērtēšana pieņemts lēmums
PA/2012/103 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Rīgā pieņemts lēmums
PA/2013/53 Nekustamā īpašuma Krišjāņa Barona ielā 88A, Rīgā (kadastra Nr.0100 533 0033), 659/1000 domājamo daļu un zemesgabala Krišjāņa Barona ielā 88A, Rīgā (kadastra Nr.0100 033 2007), 101750/192800 domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/38 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Austrumlatgales reģionā pieņemts lēmums
PA/2013/39 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Zemgales reģionā pieņemts lēmums
PA/2013/37 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Dienvidlatgales reģionā pieņemts lēmums
PA /2013/15 Pārstāvība pirmās instances tiesā pieņemts lēmums
PA /2013/12 Juridiskie pakalpojumi Privatizācijas aģentūrai tās pārstāvības nodrošināšanai tiesā pieņemts lēmums
PA/2013/27 Nekustamā īpašuma K.Valdemāra ielā 31, Rīgā apdrošināšana pret uguns un dabas stihiju postījumiem, un citiem zaudējumiem pieņemts lēmums
PA/2013/44 Nekustamā īpašuma Straumes ielā 2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 6801, 5938/6608 domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/47 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana, atdalāmā zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/48 Nekustamā īpašuma Tallinas ielā 95, Rīgā, kadastra Nr.0100 537 0036, un tam piekrītošā zemesgabala Jāņa Asara ielā 5, Rīgā; Pērnavas ielā 62, Rīgā, kadastra Nr.0100 037 0183, 3507/16795 domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/45 Nekustamā īpašuma Poruka prospektā 61, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 2802, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/43 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/28 Valsts dzīvokļu īpašumu, valsts mākslinieka darbnīcas un dzīvokļu īpašumu valsts domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/34 Degvielas un automašīnu servisa pakalpojumu iegāde publicēts
PA/2012/106 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Vidzemes reģionā pieņemts lēmums
PA/2012/108 VAS “Privatizācijas aģentūra” valdes locekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2013/32 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/33 Nekustamā īpašuma Čiekurkalna 8.šķērslīnijā 12, Rīgā, kadastra Nr.0100 588 0038, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/29 Valsts dzīvokļu īpašumu, valsts mākslinieka darbnīcas un dzīvokļu īpašumu valsts domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/40 Juridiskie pakalpojumi paskaidrojumu sagatavošanā par darba tiesiskajām attiecībām pieņemts lēmums
PA/2013/30 Meža inventarizācijas veikšana valsts zemesgabalā "Kaķīši", Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā, un meža inventarizācijas lietas izgatavošana pieņemts lēmums
PA/2013/25 Valsts dzīvokļu īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2013/24 Valsts nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/21 Kondicionēšanas un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonti pieņemts lēmums
PA/2013/19 Privātpersonai piederošajām ēkām, kas atrodas uz valsts zemesgabala Vikingu ielā 22, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 003 0704, zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 003 0704), funkcionāli nepieciešamā zemesgabala plāna (projekta) izstrādāšana pieņemts lēmums
PA/2013/14 Zemes ierīcības projekta izstrādāšana, zemesgabalu kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2013/20 Nekustamā īpašuma K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2013/18 Valsts dzīvokļa īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/9 Nekustamā īpašuma „Pātes”, Lāčos, Daudzeses pagastā, Jaunjelgavas novadā, kadastra nr.3250 008 0006, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/22 Nekustamo īpašumu apdrošināšana pieņemts lēmums
PA/2013/7 Privatizējamo nekustamo īpašumu uzturēšana Liepājā pieņemts lēmums
PA/2013/11 Elektroenerģijas iegāde pieņemts lēmums
PA/2013/10 Nekustamo īpašumu Rēznas ielā 10 k-3, k-4 un k-5, Rīgā, un 1/2 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Mazajā Lubānas ielā 10 k-2, Rīgā, tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2013/8 Nekustamā īpašuma ēkas Tallinas ielā 95, Rīgā, un tai piekrītošā zemesgabala daļas Jāņa Asara ielā 5, Rīgā, un Pērnavas ielā 62, Rīgā, nomas tirgus vērtības noteikšana publicēts
PA/2013/5 Nekustamā īpašuma Ganību dambī 26a, Rīgā, kadastra Nr.0100 014 0017, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2012/107 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Zemgales reģionā publicēts
PA/2012/105 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Latgales reģionā publicēts
PA/2012/104 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Kurzemes reģionā publicēts
PA/2013/6 Meža inventarizācija valsts zemesgabalos pieņemts lēmums
PA/2013/3 Piekļuves kontroles un apsardzes sistēmas piegāde un uzstādīšana pieņemts lēmums
PA/2012/102 Zemesgabala Bukultu ielā 10, Rīgā, kadastra Nr.0100 018 0043, kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā publicēts
PA/2012/101 Valsts dzīvokļa īpašumu un valsts nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2012/100 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā publicēts
PA/2012/99 Valsts dzīvokļa īpašumu un valsts nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2013/1 Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma b daļas iepirkuma „Juridisko pakalpojumu sniegšana – pārstāvība pirmās instances tiesā” pieņemts lēmums
PA/2012/89-2 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu uzturēšana pieņemts lēmums
PA/2012/97 Nekustamā īpašuma Straumes ielā 2, Jūrmalā 5938 domājamo daļu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2012/96 Valsts dzīvokļa īpašumu un valsts nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2012/78 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Kurzemes reģionā pieņemts lēmums
PA/2012/77 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Vidzemes reģionā pieņemts lēmums
PA/2012/80 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Latgales reģionā pieņemts lēmums
PA/2012/76 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Rīgā pieņemts lēmums
PA/2012/91 Valsts dzīvokļa īpašumu un valsts nekustamo īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2012/86 Nekustamā īpašuma Vikingu ielā 3, Jūrmalā nomas tirgus vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2012/89 Privatizējamo un atsavināmo nekustamo īpašumu uzturēšana procedūra pārtraukta
PA/2012/93 Valsts dzīvokļa īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2012/92 Valsts dzīvokļa īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2012/85 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2012/88 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā pieņemts lēmums
PA/2012/69 Kultūras pieminekļa - nekustamā īpašuma "Darbinieki 1", Cīravas pagastā, Aizputes novadā, remontdarbu veikšana publicēts
PA/2012/90 Privatizējamo valsts nekustamo īpašumu tehniskā apsardze publicēts
PA/2012/94 VAS "Privatizācijas Aģentūra" valdes locekļu cilvectiesiskās atbildības apdrošīnāšana publicēts
PA/2012/74 AS "Latgales enerģētika" un AS "Nagļi" valsts kapitāla daļu tirgus vērtības noteikšana publicēts
PA/2012/87 Valsts dzīvokļa īpašumu, valsts neapdzīvojamo telpu un valsts nekustamā īpašuma tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA /2012/82 Nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ceriņu ielā 14, kadastra Nr.1300 010 1310, tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2012/81 Nekustamā īpašuma Ganību dambī 26a, Rīgā kadastra Nr.0100 014 0017, nomas tirgus vērtības noteikšana publicēts
PA/2012/68 Privatizācijas aģentūras ēku un teritorijas apsardze pieņemts lēmums
PA /2012/75 Nekustamā īpašuma Poruka prospektā 61, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 012 2802, tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2012/73 Privatizācijas aģentūras ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31, telpu un teritorijas uzkopšana publicēts
PA/2012/70 Valsts dzīvokļa īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana pieņemts lēmums
PA/2012/79 Privatizācijas aģentūras valdījumā esošo dzīvojamo māju pārvaldīšana Zemgales reģionā publicēts
PA/2012/64 Nekustamā īpašuma Flotes ielā 1B, Rīgā, sastāvā esošo ēku sakopšana publicēts
PA/2012/71 Zemesgabala kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā publicēts
PA/2012/67 Nekustamā īpašuma Kūrmājas prospektā 22, Liepājā, kadastra Nr.1700 031 0108, tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2012/60 Alternatīvās centrālapkures sistēmas projektēšana un ierīkošana dzīvojamā mājā "Rūjmalas", Jeros, Jeru pagastā, Rūjienas novadā, kadastra Nr.96580020065 pieņemts lēmums
PA/2012/58-2 Projektēšanas pakalpojumi valsts nekustamā īpašuma Dzirciema ielā 127, Rīgā, sastāvā esošās dzīvojamās mājas nojaukšanai (demontāžai) publicēts
PA/2012/3-2 Administratīvās ēkas Rīgā, K.Valdemāra ielā 31 apkures sistēmas rekonstrukcija un vājstrāvas (datortīkla) kabeļu tīklu montāža publicēts
PA/2012/58 Projektēšanas pakalpojumi valsts nekustamā īpašuma Dzirciema ielā 127, Rīgā, sastāvā esošās dzīvojamās mājas nojaukšanai (demontāžai) pieņemts lēmums
PA/2012/63 Valsts dzīvokļa īpašumu tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2012/62 Valsts zemesgabalos esošā meža inventarizācija pieņemts lēmums
PA/A/3 2011/59 Valsts nekustamā īpašuma Lokomotīves ielā 6, Venstpilī, sastāvā esošo palīgbūvju nojaukšana (demontāža) pieņemts lēmums
PA/A/3 2011/62 Zemes kadastrālā uzmērīšana, robežu plānu ēku un būvju ierakstīšanai zemesgrāmatā izgatavošana pieņemts lēmums
PA/A/3 2011/56 Valsts ½ domajāmās daļas no dzīvokļa Nr.1, “Plosti”, Priekuļu pag., Priekuļu nov., tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/A/3 2011/55 Nekustamā īpašuma Tilta ielā 17, Lubānā, Lubānas nov., tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/A/3 2011/54 Nekustamā īpašuma “Domēni”, Bebru pag., Kokneses nov., tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/A/3 2011/49-2 Neapbūvēta zemesgabala „Kūlēni", bebru pag., Kokneses nov. tirgus (parastās) vērtības noteikšana publicēts
PA/2012/65 Alternatīvās centrālapkures sistēmas projektēšana un ierīkošana dzīvojamā mājā "Rūjmalas", Jeros, Jeru pagastā, Rūjienas novadā, kadastra Nr.96580020065 publicēts
PA/2012/55 Zemes ierīcības projekta izstrāde, zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un zemes robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana publicēts
PA/2012/22 Valsts nekustamā īpašuma "115,3. km", Litenē, Litenes pagastā, Gulbenes novadā, sastāvā esošās dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 50680060154001 sakārtošana publicēts
Valsts nekustamā īpašuma Lokomotīves ielā 6, Venstpilī, sastāvā esošo palīgbūvju nojaukšana (demontāža) pieņemts lēmums
 
Open